calendario

miércoles, 20 de abril de 2016

L'import sobre el valor afegit

Concepte:

L'impost sobre el valor afegit (o IVA) és un impost indirecte que recau sobre el consum i que financia el consumidor final.

IVA suportat: 

Són els qualitats soportada en els compris. Si compleixen determinats requisits podria deduir-se dev l' IVA repercuitit,  de fet més petita la qualitat a ingresar.

IVA repercutit:

Són les quantitats repercutides en les vendes. Es calculen aplicant el tipus impositiu sobre el preu.

Liquidació a pagar o a rentornar:La liquidació és l'acció i el resultat de liquidar, que significa, entre altres coses , concretar el pagament total d'un compte, ajustar un càlcul o finalitzar un cert estat d'alguna cosa


La factura 

Concepte:

Una factura és un document de caràcter administratiu que serveix de comprovant d'una compravenda d'un bé o servei i , a més, inclou tota la informació de l'operació.

Exemple:

Els departamente d'una empresa


Concepte:


Els departaments són un conjunt o grup de llocs de treball que desenvolupen tasques especialitzades. Són unitats organitzatives bàsiques en l’empresa.


Exemple:

- Departament de recursos humans
- Departament administratiu
- Departament comercial
- Departament financer


miércoles, 13 de abril de 2016

Contracte d'interinitat

Concepte:

La substitució d'un treballador amb dret a reserva del lloc del treball ( baixa per malaltia, accident...) o cobrir temporalment un lloc durant el procés de selecció per la seva cobertura definitiva.

Exemple:Contracte indefinit 

Concepte:

Contracte que no estableix cap límit temporal respecte de la durada, i comporta adquirir la condició de treballador fix en plantilla a l’empresa.

Exemple:

Empresa que es dedica al disseny de jocs informàtics necessita contractar a un enginyer, per cobrir un lloc de treball de nova creació, estable i a temps complet. Sectors predominants La majoria de les empreses, amb independència del sector a què pertanyin, compten amb un nombre de treballadors fixos. En els últims temps.


El contracte per obra o servei determinat

Concepte:

 Té com a Objecte la Realització d' una obra o Servei determinat amb autonomia i substantivitat pròpia, paper temps que duri l' obra o Servei determinat , i podrà ser a jornada completa o a jornada parcial

Exemple:Tipus de contractes treball

Concepte: És un acord concret que lliga a una persona el treballador que serà qui proporcionarà els seus serveis a un altra l’empresa que serà qui els retribuirà, organitzarà i dirigirà. Estableix quina és la feina que el treballador ha de fer, a on, l’horari, el sou, la durada de la relació laboral, les vacances, el període de prova i el conveni col·lectiu aplicable.


Exemple:

Segons jornada i completa parcial, Segons durada indefinit, Temopral,(en un temps determinat ) Segons jornada.

miércoles, 6 de abril de 2016

Calenadari laboral i festes

Concepte:

El Calendari Laboral és el calendari en el qual s'estableixen anualment els dies de treball i els dies festius, així com els perídos de vacances anuals, ja siguin d'estiu, Nadal o Setmana Santa.
Els dies laborals, els caps de setmana així com els dies festius depenen de cada país , regió i localitat.

El calendari laboral juntament amb la jornada laboral i la setmana laboral s'estableixen les condicions generals temporals dels temps laborables dels treballadors. Depenent d'aquests varien les hores mensuals treballades així com les hores anuals treballades.


Exemple:

El Calendari Laboral per a l'any 2015 el fixa la Resolució de 17 d'octubre de 2014.


7 Festes Nacionals no substituïbles 
1 de gener ( Any Nou )
Abril 3 ( Divendres Sant )
1 de maig ( Festa del Treball )
15 d'agost ( Assumpció de la Mare de Déu )
12 d'octubre ( Festa Nacional d'Espanya )
8 de desembre ( La Immaculada Concepció )
25 de desembre ( Nadal)
5 Festes Nacionals que poden ser substituïdes per altres festes per les Comunitats Autònomes
6 de gener ( Reis)
Març 19 ( Sant Josep ) o 25 de juliol ( Santiago Apostol ) ( a triar per la Comunitat Autònoma )
Abril 2 ( Dijous Sant )
Novembre 2 ( Dilluns següent a Tots Sants )
7 de desembre ( dilluns següent al dia de la Constitució Espanyola )
2 Festes Locals ( cada localitat tria les seves)
La jornada de treball

Concepte:

La jornada de treball o jornada laboral és el nombre d'hores que dedica un treballador a l'activitat per a la qual ha estat contractat, computades diàriament, setmanalment o anualment Es comptabilitza pel nombre d'hores en les quals l'empleat desenvolupa la seva activitat laboral, d'antuvi en el dia o jornada laboral, si bé, per extensió, també repercuteix en el còmput de la setmana laboral, mes laboral i l'any laboral.


Exemple:

El contracte de treball 

Concepte :Un contracte de Treball és un tipo de contracte concretat normalment en un document acordat i Signat per l' empresa i el Treballador , en quines s'estableixen els condiciones de Treball.

Exemple:

La carta de prestació d'un producte o servei

Concepte:

Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

Exemple: 


La carta de prestació d'una empresa 

concepte:
La carta de presentació és alhora una salutació de cortesia i la presentació inicial de l'aspirant
és acompanya generalment amb el currículum vitae.

Exemple :
Empresa: LineElectronics S.A de C.V
Llic. Guillermo Gonzales Pérez
PRESENT:

Benvolgut Llic. Gonzales

Per la present em dirigeixo a vostè presentant-me com a aspirant laboral per al treball en l'àrea de recursos humans en el seu prestigiada empresa de telecomunicacions LineElectronics S.A de C.V.

Actualment treballo a l'empresa Arracas-Xarxes S.A de C.V, tenint sota la meva direcció i càrrec 452 col·laboradors.

Tinc tres anys treballant en aquesta empresa ha aconseguit un avanç en la productivitat superior al 100%, a més d'implementar programes per als empleats tenint com a resultat una sèrie de millores i contractacions eficaces tirant a col·locar una adreça d'avantguarda.

Actualment els meus ingressos salarials són de 27.000,00 pesos i la meva intenció és elevar els a 30 000.00 o 35 000.00 pesos.

D'acord amb l'anterior esperó vostè per concretar una cita i ampliar la meva presentació i les aportacions que tinc aturades empresa.

atentament,

Roberto Villamelón Parets.
Tel: 55-56-98-96-x5
Mòbil: 044-55-62-X6-65-89
Correu: betobillapar@correo.crURL de l'article: http://www.ejemplode.com/11-escritos/119-ejemplo_de_carta_de_presentacion.html
Nota completa: Carta de Presentació
La carta d'oferta

Concepte:

Una Carta Oferta és un document pel qual l'empresa informa al candidat seleccionat en un procés de selecció de les condicions del seu futur lloc de treball.
El seu objectiu és informar detalladament al candidat dels detalls de l'oferta de treball i del seu futur contracte de treball per permetre- avaluar-lo i , si està d'acord , acceptar- signant la Carta Oferte . Una vegada que se signa , l'empresa elabora el contracte definitiu per començar la relació laboral.

Exemple:

C/ XXX númeroXX
tel: xxx xxx xxx 
e-mail: xxx xxx                                                  C/ XXX númeroXX
                                                                  tel: xxx xxx xxx 
                                                                    e-mail: xxx xxx 


Molt senyor nostre :
Volem donar-li el tracte de preferència que vostè es mereix i ens avancem a la nova temporada oferint als nostres millors clients la novetat en cadires de luxe per a l'any 2016 .
Volem presentar-li l'últim model de la TRON 6000 que a diferència de la TRON 5000 ve equip amb vibro massatge , eleva cames i accés a Internet sense cables. No necessita electricitat, s'auto s'alimenta mitjançant plaques solars i absorbint la calor corporal de les persones que la utilitzen , el que provoca la pèrdua de teixit adipós del client. Aquesta característica d'aprimament és la que millors crítiques ha obtingut davant les últimes dades estadístiques del mercat.
Tenim tal seguretat en què li interessarà la nostra oferta que ens hem avançat al enviar-li un lot amb 20 cadires , que per cortesia, vénen amb un 35% de descompte. Li agraïm que ens comuniqui quan les rebi.
El saluda amb afecte
Vicente troneros
Director comercial de Cadires La Australiana