calendario

miércoles, 24 de febrero de 2016

NOTES DE DESPESA 

Concepte:
És un document que el venedor realitza  càrrec del comprador i s'utlitza per relfectir els pagaments a tercers. El comparador abona al venedor la notade despesa segons les condicions pacatdes i reflectides a la comanda.
funcions:
- Transport
- Assegurança
- Envasos
- Embalatges
- Càrrega i descàrrega de mecraderies.

Exemple:

L' albarà

Concepte:L'albarà és un document mercantil que acredita el lliurament d'una comanda. El receptor de la mercaderia l'ha de signar per donar constància que l'ha rebut correctament . Dins de la compravenda, l'albarà serveix com a prova documental del lliurament o traditio dels béns.

Contingut mínim:

- identifcació de les parts
- identificació del document
- identificació de compra
- declaració de voluntat

La comanda 

Concepte: La Comanda, és l'ordre que rep el cambrer o hostaler per al servei, i que és la que arribés a l'àrea de la cuina, per saber que vol menjar o beure el client . Si vostè vol tenir èxit en la seva cafeteria ha de complir amb alguns requisits bàsics per elaborar aquestes comandes .

Contingut mínim: 


 Es el seguent:
- idetificació de les parts
- identificació del document
- identificació de compra
- declaració  de voluntat

miércoles, 17 de febrero de 2016

Comunicación escrita:

concepte: La comunicació escrita traspassa els límits de l'espai i el temps, la interacció no és immediata, o no es produïx mai, perquè no està present el receptor, les paraules estan soles en el text perquè el que escriu no sap qui llegirà el text, la seva estructura sintàctica és complexa i posseïx major riquesa lèxica i precisió.Tipus: Correu electrònic: També conegut com e-mail, va revolucionar el món, creant inclusivament una addicció cap al internet a molts usuaris.

La premsa / Els diaris: L'objectiu dels mitjans és portar les notícies actuals al poble perquè aquests es mantinguin informats. Aquests mitjans es classifiquen en diaris, diaris, revistes mensuals, o fins gasetilles setmanals entre d'altes.

Exemples: La CONVERSA 
És una forma de comunicació molt habitual. Es basa en el diáleg els papers d'emissor i receptor s'altermen. Cal repectar els torns de paraula. L'expressió ha de ser clara i senzilla. Hem de tenir en compte amb qui estem coversant per ajustar la nostra forma d'expressió.

La CARTA 

una carta és un missatge que una persona envia a una altra.
S'utilitzen com a mitjà de comunicació quan les persones es troben lluny
D'aquesta manera s'estableix entre ambdues una conversa per escrit.
Es poden identificar diferents tipus de cartes, entre elles: familiars, sol·licituds, esqueles i telegrames.
El sobre ha de contenir les dades del remitent i del destinatari.

miércoles, 3 de febrero de 2016


Comunicació no verbal 

Concepte:
La comunicació no verbal és el procés de comunicació mitjançant l'enviament recepció de missatges sense paraules, és a dir, es dóna mitjançant indicis, signes i que no tenen sintaxi  és a dir, no tenen estrucutra sintàctica pel que no poden ser analitzades seqüències de constituents.
Tipus:
 El parallenguatge està relacionat amb els senyals vocals no verbals establerts al voltant de la parla, els quals són el component vocal del discurs sense tenir en compte el seu contingut verbal; és a dir, fa referència a la forma i no al contingut. 


La cinèsica  és l'estudi dels moviments corporals  o llenguatge del cos. Cada actitud ,gest o moviments pot tenir diferents significats.
Resultado de imagen de cinèsicaExpressió facial el rostre le sis emocions fonamental que son por, ràbia, menyspreu,alegria,tristesa i sorpresa. I hi ha trez zones a la cara que represente aquestes emocions, el front amb les celles, els ulls la zona inferior de la cara. 
Exemples: