calendario

miércoles, 16 de marzo de 2016

La carta de reclamació de mercaderis o comanda incompleta


Concepte:
S'anomena carta de reclamacions  un document a través del qual un consumidor pot fer constr una queixa relativa a un bé o servei que ha adquirit. De forma més concreta , la carta de recla-macions oficial és aquella aprovada per una administració pública en un format determinat , imposant obligacions als establiments oberts al públic quant a la seva tinença i tramitació.


EXEMPLE: ROMINASA S.A escriu a COMISION BARNA S.L, per comunicar que no han arribat alguns dels articles demanats, així doncs demana que els enviïn el més aviat possible. Data: 4 de juliol del 2014.

La carta de d'enviament de la comanda

Benvolguts senyors,

Us comuniquem l'enviament del material sol·licitat en data XX del mes XX del 20XX.

Els productes estaran a la vostra disposició en la data i el lloc indicats a la vostra carta de comada
La carta d'anul·lació de la comanda

Senyors,

El dia XX  del mes XX , us vam enviar una carta en què us sol·licitàvem deterimants productes del catàleg de novetats d'aquesta temporada.

La data de lliuramente va quedar establerta per el dia XX del mes XX i ja han passat dues semanes des d'aquesta data sense que haguem rebut les mercaderies, per qual cosa ens veiem obligats a anul·lar la comanda realitzada.

Desconexiem el motiu pel qual no ens han servit les esmentades mercaderis en el termini sol·licitat, però el perjudici causta  ja no tè solució.

Atentament, 
La carta de modificació de la comanda

Benvolguts senyors,

Us escribim aquesta carta per comunicar-vs algunes modificació necessàries a les condicions de la comanda de la data XX del mes XX del 20 XX.

- Data i lloc de pagament: al comptat al Banc de Sabadell
- Termini de lliurament: 7 dies des de la carta de la comanda.
- Lloc de lliurament: domicili del comprador

La resta de condicions de la comanda, llibres i preuus, es mantenen sense cap modificació

A l' espera de les vostres notícies, us saludem atentament.
La carta de denegació de la comanda

Senyors,

Acusem rebut de la vostra comanda núm. XXX de la dfata xx del XXX, en què sol·licitàvem diversos articles del catàleg de novetats de la temporada.

Lamentem haver-vos de comunicar la impossibilitat de servir.vos els articles sol·licitats en el termini indicat, ja que no disposem d'existencies dels models sol·licitats al magatzem. De tota manera, dá quí a 10 dies en rebrem més unitats del nostre prove¨¨¨¨¨¨Ïdors, de forma que aleshores sí que podríem atendre la vostra comanda.

Quedem a l'espera de notícies vostres. Esperem que aquest contratemps no afecti les nostre relacio comercials us agrairíem que ens tinguesin en compte per futueres  compres.

Atentament,
La carta d'acceptació de la comanda

Distinguits senyors,

Ens plau haver rebut la vostra comanda del dia  XX del mes XX, amb la qual estem conformes en tot.

Atendrem la comanda en un termini no superior a 7 dies i ub's la farem arribar  amb l'empresa  de tranport EL RAPIDO SL.

Us agraïm la comfiança.
La carta de comanda

Senyors,

Hem rebut el vostre catàleg amb les novetats d'aquesta temporada i ens adrecem a vostès per formalitzar una comada dels productes que es detallen a continuació:

- productes a referècia RXP: 15 unitats
- productes b referència RXQ: 35 unitat

El preu i les condicions de pagament seran els indicats al catàleg. Els productes s'hauran de lliurar als notres magatzems del carrer del port,36, abans del dia X del mes X del 20XX.

En cas que necessiteu algun aclariment, no dubteu a posar.vos en contacte amb nosaltes.

Atentament,
Cartes comercials 

Concepte: 
La carta comercial és la base d'un percentatge elevadíssim de les transaccions comercials. Òbviament, l'habilitat per escriure una bona carta és un requisit indispensable per tota aquella persona que tengui intenció d'entrar al món dels negocis o bé de treballar-hi.


Tipus:
Carta d'informes,Carta de comanda,Carta de reclamació i Informes personals.


miércoles, 2 de marzo de 2016

Tipus de descomptes

Comercial:
són els interessos cobrats per una entitat bancària pel descompte d'efectes comercials i per associació també es denomina descompte comercial al contracte de caràcter mercantil en virtut del qual es concedeix un crèdit per a disposar anticipadament del líquid de les vendes fetes a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials com són les lletres de canvi, pagarés, rebuts i certificacions.

Pagamente immediat:
Els descomptes per pagament immediat, també conguts com a descomptes en efecitus, tenen com a objectiu estimular els clients que realitzin el pagament dels seus deutes en un termini de temps acordat prèviuament.
Ràpel:  
Ràpel s'utlitza en comptabilitat, per desingnar un decompte comercial basat en haver assolit un determinat volum de comandes.

Regitre de comanda rebudes

concepte:

És habitual que, en moltes empreses, des del departament comercial, es porti un registre de comandes voluntari, amb la funció de controlar l'activitat comercial de l'empresa. 

Expemple:

El registre de comandes rebudes el sol portar l'empresa venedora, i se sol ajustar als formats següents:


Registre de comandes emeses

Concepte:

És habitual que, en moltes empreses, des del departament comercial, es porti un registre de comandes voluntari, amb la funció de controlar l'activitat comercial de l'empresa.

Exemple:

La diferencia de Notes de despesa i Carta de ports

El full de despeses és el document més important de justificació de dietes dels empleats , principalment de viatges però també d'altres conceptes . Per aquest motiu , és una peça absolutament clau en els processos de gestió de despeses .
Una carta de port és un document que expedeix un transportista del Servei Publico Federal de Càrrega emparant la legal procedència de la mercaderia transportada


Els diferents camps

Els camps bàsics de la nota de despeses :

Nom del proveïdor
Concepte de la despesa .
Import .
Data .

Els camps bàsics de la carta de ports:

Denominació social o nom del autotransportista i l'expedidor i els seus domicilis;
Nom i domicili del destinatari;
Designació de la mercaderia
Preu del transport
Data en què s'efectua l'expedició;
Lloc de recepció de la mercaderia
Lloc i data o termini en què s'ha de fer el lliurament al destinatari.
Carta de ports

Concepte:

És un document que compleix les funcions de contracte i factura en la prestació de servis de transport. Pet tant, és la factura que lliuren les transportistes com a justificant que s'ha realitzat o cobrat un determinat servei.

Funcions:

A més d'aquesta funcion de contracte i factura, la carta de ports és documenten que serveix per justificar el tipus de mercaderies que es transporta, especialment en els casos en què es tracti de mercaderies catalogades com a perilloses.

Exemple: