calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

Conclusió


- Opinió personal sobre el terball al blog 

La meva opinió es que amb aquest blog he après , molt del tema que estem fent a classe durant aquest any de Administració i Gestió de Empresa , perquè en un sol bloc han estat " tots " els temes que hem estudiat. I això ayauda a molt.

Millora que creguis que pots apostar.

No hi ha molt que aportar ja que tot ja està fet, bé el que si seria una millor es que els apartats estiguin més resumits .

 Exercici complet de liquidació d'IVA trimestral


  • Enunciat: Complimenta l'imprés de la declaració-liquidació d'IVA que deu presentar en le primer trimestre un empresari que ha realitzat les següents operacions:

- Vendes e ingresos (IVA no inclòs).


  • Vendes de productes al 21%: 9.000,00€


- Compres i despeses (IVA no inclòs).

  • Compres d'articles al 21%: 8.000,00€

IVA REPERCUTIT


  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Producte 21%        9.000,00                21                1.890,00

TOTAL IVA REPERCUTIT                                     1.890,00€


IVA SOPORTAT PRT QUOTES SUPORTADES EN OPERACIONS INTERIORS

  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Compres 21%        8.000,00                21                1.680,00

TOTAL BASES         8.000,00€         TOTAL IVA SUPORTAT      1.680,00€

A liquidar amb Hisenda = IVA repercutir - IVA suportat.

A liquidar = 1.890,00€ - 1.680,00 = 210,00 € A INGRESAR
El model 303

És tracta d'un únic model d'autoliquidació de l'IVA.                                    
L'IVA o Impost sobre el Valor Afegit és un tipus d'impost que bàsicament recau sobre el consum i "grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns" Substitueix completament als antics models 300, 320 (IVA grans empreses), 330 (IVA d'Exportadors) i 332 (IVA Exportadors Grans empreses), que ja no podran aplicar-se.

 

Diferències entre operacions no subjectes i exemptes d'IVAUna operació subjecta és un termini tributari que vol dir que la seva relació origina el naixement de l'obligació de pagar la quota tributària i complir amb altres obligacions. I una operació no subjecta, és aquella que la seva realització no dona lloc al naixement de l'obligació de tributar per l'impost, es pot considerar delimitació negativa del Fet Imposable.

 Operacions no subjectes a IVA


Concepte: Les operacions no subjectes a l’IVA són aquelles que queden excloses de l’aplicació de l’impost. 

Exemple: Les mostres en una fira, gratuïtes.

Operacions exemptes d'IVA


  • Concepte: Les exempcions són una excepció dins de l'aplicació de l'IVA, ja que, encara que constitueixen fets imposables, la llei les exclou de l'obligació de tributar. Les operacions exemptes impliquen que l'IVA no es repercuteix en el destinatari del lliurament del bé o prestació del servei.
        Exemple: El lloguer d'un habitatge, els serveis mèdics, assegurances.

Tipus d'IVA
  • IVA Tipus Reduït (10%): Transport de viatgers, utilització d'autopistes, hotels, restaurants, entrades biblioteques, archius, centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques, serveis de recollida i tractament de deixalles i residus, desratizació i tractament d'aigües residuals.
  • IVA Tipus Superreduït (4%): Llibres, diaris i revistes que no continguen única o fonamentalment publicitat (les publicacions electròniques tributaran al 21%, encara que el seu contingut siga el mateix que el llibre o revista en paper).
  • TIPUS NORMAL (21%): La resta de béns i serveis no exempts de l'impost