calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

Conclusió


- Opinió personal sobre el terball al blog 

La meva opinió es que amb aquest blog he après , molt del tema que estem fent a classe durant aquest any de Administració i Gestió de Empresa , perquè en un sol bloc han estat " tots " els temes que hem estudiat. I això ayauda a molt.

Millora que creguis que pots apostar.

No hi ha molt que aportar ja que tot ja està fet, bé el que si seria una millor es que els apartats estiguin més resumits .

 Exercici complet de liquidació d'IVA trimestral


 • Enunciat: Complimenta l'imprés de la declaració-liquidació d'IVA que deu presentar en le primer trimestre un empresari que ha realitzat les següents operacions:

- Vendes e ingresos (IVA no inclòs).


 • Vendes de productes al 21%: 9.000,00€


- Compres i despeses (IVA no inclòs).

 • Compres d'articles al 21%: 8.000,00€

IVA REPERCUTIT


  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Producte 21%        9.000,00                21                1.890,00

TOTAL IVA REPERCUTIT                                     1.890,00€


IVA SOPORTAT PRT QUOTES SUPORTADES EN OPERACIONS INTERIORS

  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Compres 21%        8.000,00                21                1.680,00

TOTAL BASES         8.000,00€         TOTAL IVA SUPORTAT      1.680,00€

A liquidar amb Hisenda = IVA repercutir - IVA suportat.

A liquidar = 1.890,00€ - 1.680,00 = 210,00 € A INGRESAR
El model 303

És tracta d'un únic model d'autoliquidació de l'IVA.                                    
L'IVA o Impost sobre el Valor Afegit és un tipus d'impost que bàsicament recau sobre el consum i "grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns" Substitueix completament als antics models 300, 320 (IVA grans empreses), 330 (IVA d'Exportadors) i 332 (IVA Exportadors Grans empreses), que ja no podran aplicar-se.

 

Diferències entre operacions no subjectes i exemptes d'IVAUna operació subjecta és un termini tributari que vol dir que la seva relació origina el naixement de l'obligació de pagar la quota tributària i complir amb altres obligacions. I una operació no subjecta, és aquella que la seva realització no dona lloc al naixement de l'obligació de tributar per l'impost, es pot considerar delimitació negativa del Fet Imposable.

 Operacions no subjectes a IVA


Concepte: Les operacions no subjectes a l’IVA són aquelles que queden excloses de l’aplicació de l’impost. 

Exemple: Les mostres en una fira, gratuïtes.

Operacions exemptes d'IVA


 • Concepte: Les exempcions són una excepció dins de l'aplicació de l'IVA, ja que, encara que constitueixen fets imposables, la llei les exclou de l'obligació de tributar. Les operacions exemptes impliquen que l'IVA no es repercuteix en el destinatari del lliurament del bé o prestació del servei.
        Exemple: El lloguer d'un habitatge, els serveis mèdics, assegurances.

Tipus d'IVA
 • IVA Tipus Reduït (10%): Transport de viatgers, utilització d'autopistes, hotels, restaurants, entrades biblioteques, archius, centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques, serveis de recollida i tractament de deixalles i residus, desratizació i tractament d'aigües residuals.
 • IVA Tipus Superreduït (4%): Llibres, diaris i revistes que no continguen única o fonamentalment publicitat (les publicacions electròniques tributaran al 21%, encara que el seu contingut siga el mateix que el llibre o revista en paper).
 • TIPUS NORMAL (21%): La resta de béns i serveis no exempts de l'impost

 Documents administratius 


 • L'OficiEs tracta d'un document que permet comunicar disposicions, obrir consultes o portar en devant diferents gestions.

Documents administratius 


 • El Certificat: És un document mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seva clau pública.

 Documents administratius • El Saluda: És un document protocol·lari i retòric que s’utilitza per a comunicacions interpersonals breus, com ara els agraïments, les felicitacions, etc. que no tinguin registre de sortida. Té una estructura rígida i un estil marcadament formal. Actualment es fa servir poc i es tendeix a substituir-lo per una targeta gran o per una carta. Només trameten saludes els alts càrrecs de l’Administració.

Documents administratius


 • La Instància: És un model de comunicació amb l'Administració pública que, amb lleugeres variants, un administrat o interessat pot utilitzar per reclamar, sol · licitar, denunciar o com a substitut d'algun imprès. També és útil per lliurar adjunta documentació o informació a l'Administració.

 La Nòmina (V)

Maria Antonia Mendez, cap de RRHH (grup 7) que porta 5 anys treballant en l'empresa. Les seves retribucions segons el conveni son:

Salari base: 1.500,00€
Plus de conveni: 60,00€
Antiguitat: 10% del salari base, per trienni
Anualment té dret a percebre 3 pagues extras, d'una quantitat igual al salari base.
Retenció d'IRPF d'un 10%

1500+60 = 1560€
3X1560
---------- =46,8 €
  100

 La Nòmina (lV)

Les deduccions:

 • Les deduccions en ingresos i salaris poden ser voluntàries o involuntàries. Aquestes últimes són legals, imposades per una institució gubernamental, tal com els impostos sobre la nòmina i els embargaments del salari.

 La Nòmina (lll)


 • Base de cotització: És aquella quantitat sobre la qual s'aplica un percentatge denominat tipus de cotització que serà el que correspongui per determinar l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
 • Base de Cotització per Contingències Comunes (BCCC)Està constituïda per la suma dels conceptes salarials (Salari base, Plus Conveni i Antiguitat).
Exemple:        Salari Base           751,27                           Plus Conveni          150,25                            Antiguitat               90,15                                                      -------------                                                     991,67 euros
 • Base de Cotització per Contingències Professionals (BCCP): Està constituïda per els mateixos conceptes que la base per contingències comunes més les hores extres.
Exemple:        Salari Base        751,27                          Plus Conveni        150,25                          Antiguitat              90,15                         Hores Extres            100                                                    -------------                                               1091,67 euros
 • Base de Cotització d'Hores Extres (BCHE): Està constituïda per la quantitat total d'hores extres realitzades en el més de la liquidació
    · Base subjecte al import sobre rende de persones físiques L' imposta Sobre la Renda de les Persones Físiques és directe imposta de la ONU , personal ( té en compte les circumstàncies personales de Cada passiu subjecte ) i progressiu . Grava els rendiments redes obtinguts pels subjectes passius durant l' exercici , així com els guanys i Perdues Patrimonials.

 La Nòmina (ll)
 • Percepcions salarials: Les percepcions salarials són el salari, les percepcions econòmiques dels treballadors, podent ser en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals que realitzen per compte aliè i retribueixen el treball efectiu o els períodes computables com el període de treball.
       Exemple: Les pagues extres, plus per antiguitat..
  • Percepcions no salarials: Les percepcions no salarials són les retribucions que rep el treballador a causa de la seva relació de treball però no retribueix el treball efectiu ni els períodes de descans es computen com treball efectiu.
         Exemple: Plus de distància, plus de transport..

      La Nòmina

  • Concepte: La nòmina és el document que s'entrega mensualment a tots els treballadors en el que apareix el detall del salari que rep, juntament amb les deduccions que se li practiquen d'aquest salari, bé sigui per descompte obligatoris marcats per la legislació vigent, bé sigui per un altre tipus de descompte com anticipacions, o deduccions per assegurances de salut.

   • Parts d'una nòmina: 
   A.   Dades identificatives de l'empresa, direcció del centre de treball i codi compte cotització en el que està el treballador inclòs.
   B.   Dades bàsiques del treballador, tipus de contracte, categoria, antiguitat en l'empresa.
   C.   Període de liquidació al que correspon aquesta nòmina.
   D.   Detall de les percepcions salarials i extra salarials que componen la retribució bruta del treballador.
   E.   Detall de les deduccions que es practiquen al salari brut, ben marcades per la legislació vigent, bé per un altre tipus de deduccions que hagi que aplicar-li a la nòmina, com anticipacions o, embargaments en la nòmina.
   F.   Líquid a percebre, donat que la nòmina té consideració de document acreditatiu del pagament de salaris tancant els pagaments pendents al treballador per el període estipulat.
   G.   Detall de les bases de cotització de la nòmina, juntament amb el detall de les bases de l'IRPF.
   H.   Lloc d'emissió, firma i segell per l'empresa i treballador.

    El Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència


   • Requisits: Exclusivament els comerciants minoristes.
   • Funcionament: Que als empresaris minoristes els repercutiran l'IVA i el Recàrrec d'Equivalència i no es podran deduir l'IVA suportat en les seves adquisicions.
   Concepte i exemple :


    • Import Brut:
       És aquell preu al qual no se li ha deduït cap quantitat en concepte de descomptes, rebaixes..
                    Exemple: Si la factura és d’un import brut de 100 euros, afegirem 16 euros d’IVA i restarem 15 euros                   d’IRPF. Total net: 99 euros.

    • Import Net: És aquell que sorgeix de restar tots els descomptes, així com les aportacions, al preu de tarifa.
                   Exemple: Si l'import brut es d'un import de 100 euros i tenim un descompte de 50€, l'import net serà                       50€ (descompte aplicat).
    • Quota d'IVA: Els estats membres fan aportacions al pressupost de la Unió per valor d'un percentatge uniforme sobre la base de l'Impost sobre el Valor Afegit.
              Exemple: Si el pa està al 4% i té un import net de 25€, la seva quota d'IVA serà d'1€.

    • Base Imposable: La base imposable de l'impost està constituïda per l'import total de la contraprestació satisfeta pels béns lliurats o pels serveis prestats. Per això, es pot afirmar que es correspon amb el preu final del producte.

                  Exemple: Tenim un import brut de 100€ i li apliquem un descompte comercial de 20€ i li sumem les                 despeses d'embalatge per 30€, la base imposable serà de 110€.

   Enunciat i solució:

    L’empresa XICA, SA, ven a un minorista subjecte al règim de recàrrec d’equivalència un producte per import de 6.300 €. Calcular l’import total de la factura que haurà d’abonar el minorista si el tipus d’IVA aplicat és del 4%.
   2.- Calcular la base imposable, l’IVA, el recàrrec d’equivalència i l’import total d’una venda de les característiques següents:
   • Import de la mercaderia: 1.052,04 €
   • Descompte: 10%
   • Ports: 40,10 €
   • IVA: 16%
   Enuniciat i solució:

    - 90  productes dect. a un preu de 188,28 € la caixa.
   -  100 productes Bde 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 358€ la unitat.
   -  100 producte c  204 €
   Acorden efectura un un descompte del 4, 10, 21 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.

   Enunciat i solució :


   -  20 caixes boli, vermellsl a un preu de 24€ la caixa.
   -  50 Paquets folis de 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 0,75€ la unitat.
   -  75 Caixes blaus 19 €
   Acorden efectura un un descompte del 4 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.


   Enunciat i solució:

   L' empresa SIVERCOMPONENT  de Barcelona , ven al seu clients Bar Miquel, de Tortosa, els producte següents:

   -  5 caixes d'aiguamineral a un preu de 300 € la caixa.
   -  5 caixes de 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 38€ la unitat.
   -  5 Gima Mian board a 150 €
   Acorden efectura un un descompte del 4 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.   miércoles, 18 de mayo de 2016

   Facturació

   L'empresa Majoritis Magatem Central, de Tarragona, ven al seu clients Bar Miquel, de Tortosa, els producte següents:

   - 10 caixes d'aiguamineral a un preu de 17€ la caixa.
   -  4 caixes de 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 0,28 € la unitat.

   Acorden efectura un un descompte del 4 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.

   Solució 


   - Es calcula l'import brut:

    Import brut = (10 x7) + (4 x 10 x0,28) = 170 + 11,20 = 181,20 €

   - S' aplica el descompte:

   Descompte = 181,20 x 4/100 = 7,25 €
   Import - Descompte = 181,20 - 7,25 = 233,95 €

   - Se sumen les despeses per calcular la base imposable :
   BI= Import brut - descompte + despeses = 173,95 + 60 = 233,95 €

   - S'aplica les despese per calcular la base imposable:
   BI = import brut - descompte + despese = 173,95 + 60 = 233,95 €

   - S'aplica el tipus d' IVA; en aquest cas , el reduït del 10%, per calcular la quota d'IVA:
   Quota d'IVA = 233,.95 x 0,10 = 23,40 €

   S'afegeix la quota d'IVA. La suma d'aquesta quota a la base imposable serà l'import total de la factura:
   Total de la factura = 233,95 + 23,40 = 257,35 €
   Posar una imatge al costat d'un text 

    

   En moltes ciutats, la juxtaposició de la tradició i la cerimònia amb el ràpid ritme d'un centre financer global podria arribar a un equilibri incòmode. A Londres, és només part de la diversió. D'una banda, es pot presenciar el canvi de guàrdia al Buckingham Palace, creuar el riu Tàmesi al pont de la torre icònica, i les maduixes i crema de mostra a Wimbledon.    Segona part del Blogger


   http://www.gacetadental.com/2013/09/administracion-en-la-clinica-dental-45246/
   descarga

   miércoles, 20 de abril de 2016

   L'import sobre el valor afegit

   Concepte:

   L'impost sobre el valor afegit (o IVA) és un impost indirecte que recau sobre el consum i que financia el consumidor final.

   IVA suportat: 

   Són els qualitats soportada en els compris. Si compleixen determinats requisits podria deduir-se dev l' IVA repercuitit,  de fet més petita la qualitat a ingresar.

   IVA repercutit:

   Són les quantitats repercutides en les vendes. Es calculen aplicant el tipus impositiu sobre el preu.

   Liquidació a pagar o a rentornar:

   
   
   La liquidació és l'acció i el resultat de liquidar, que significa, entre altres coses , concretar el pagament total d'un compte, ajustar un càlcul o finalitzar un cert estat d'alguna cosa


   La factura 

   Concepte:

   Una factura és un document de caràcter administratiu que serveix de comprovant d'una compravenda d'un bé o servei i , a més, inclou tota la informació de l'operació.

   Exemple:

   Els departamente d'una empresa


   Concepte:


   Els departaments són un conjunt o grup de llocs de treball que desenvolupen tasques especialitzades. Són unitats organitzatives bàsiques en l’empresa.


   Exemple:

   - Departament de recursos humans
   - Departament administratiu
   - Departament comercial
   - Departament financer


   miércoles, 13 de abril de 2016

   Contracte d'interinitat

   Concepte:

   La substitució d'un treballador amb dret a reserva del lloc del treball ( baixa per malaltia, accident...) o cobrir temporalment un lloc durant el procés de selecció per la seva cobertura definitiva.

   Exemple:   Contracte indefinit 

   Concepte:

   Contracte que no estableix cap límit temporal respecte de la durada, i comporta adquirir la condició de treballador fix en plantilla a l’empresa.

   Exemple:

   Empresa que es dedica al disseny de jocs informàtics necessita contractar a un enginyer, per cobrir un lloc de treball de nova creació, estable i a temps complet. Sectors predominants La majoria de les empreses, amb independència del sector a què pertanyin, compten amb un nombre de treballadors fixos. En els últims temps.


   El contracte per obra o servei determinat

   Concepte:

    Té com a Objecte la Realització d' una obra o Servei determinat amb autonomia i substantivitat pròpia, paper temps que duri l' obra o Servei determinat , i podrà ser a jornada completa o a jornada parcial

   Exemple:   Tipus de contractes treball

   Concepte: És un acord concret que lliga a una persona el treballador que serà qui proporcionarà els seus serveis a un altra l’empresa que serà qui els retribuirà, organitzarà i dirigirà. Estableix quina és la feina que el treballador ha de fer, a on, l’horari, el sou, la durada de la relació laboral, les vacances, el període de prova i el conveni col·lectiu aplicable.


   Exemple:

   Segons jornada i completa parcial, Segons durada indefinit, Temopral,(en un temps determinat ) Segons jornada.

   miércoles, 6 de abril de 2016

   Calenadari laboral i festes

   Concepte:

   El Calendari Laboral és el calendari en el qual s'estableixen anualment els dies de treball i els dies festius, així com els perídos de vacances anuals, ja siguin d'estiu, Nadal o Setmana Santa.
   Els dies laborals, els caps de setmana així com els dies festius depenen de cada país , regió i localitat.
   
   El calendari laboral juntament amb la jornada laboral i la setmana laboral s'estableixen les condicions generals temporals dels temps laborables dels treballadors. Depenent d'aquests varien les hores mensuals treballades així com les hores anuals treballades.
   
   
   
   
   
   Exemple:

   El Calendari Laboral per a l'any 2015 el fixa la Resolució de 17 d'octubre de 2014.


   7 Festes Nacionals no substituïbles 
   1 de gener ( Any Nou )
   Abril 3 ( Divendres Sant )
   1 de maig ( Festa del Treball )
   15 d'agost ( Assumpció de la Mare de Déu )
   12 d'octubre ( Festa Nacional d'Espanya )
   8 de desembre ( La Immaculada Concepció )
   25 de desembre ( Nadal)
   5 Festes Nacionals que poden ser substituïdes per altres festes per les Comunitats Autònomes
   6 de gener ( Reis)
   Març 19 ( Sant Josep ) o 25 de juliol ( Santiago Apostol ) ( a triar per la Comunitat Autònoma )
   Abril 2 ( Dijous Sant )
   Novembre 2 ( Dilluns següent a Tots Sants )
   7 de desembre ( dilluns següent al dia de la Constitució Espanyola )
   2 Festes Locals ( cada localitat tria les seves)
   
   La jornada de treball

   Concepte:

   La jornada de treball o jornada laboral és el nombre d'hores que dedica un treballador a l'activitat per a la qual ha estat contractat, computades diàriament, setmanalment o anualment Es comptabilitza pel nombre d'hores en les quals l'empleat desenvolupa la seva activitat laboral, d'antuvi en el dia o jornada laboral, si bé, per extensió, també repercuteix en el còmput de la setmana laboral, mes laboral i l'any laboral.


   Exemple:

   El contracte de treball 

   Concepte :

   
   
   Un contracte de Treball és un tipo de contracte concretat normalment en un document acordat i Signat per l' empresa i el Treballador , en quines s'estableixen els condiciones de Treball.

   Exemple:

   La carta de prestació d'un producte o servei

   Concepte:

   Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

   Exemple: 


   La carta de prestació d'una empresa 

   concepte:
   La carta de presentació és alhora una salutació de cortesia i la presentació inicial de l'aspirant
   és acompanya generalment amb el currículum vitae.
   
   
   Exemple :
   Empresa: LineElectronics S.A de C.V
   Llic. Guillermo Gonzales Pérez
   PRESENT:
   
   Benvolgut Llic. Gonzales
   
   Per la present em dirigeixo a vostè presentant-me com a aspirant laboral per al treball en l'àrea de recursos humans en el seu prestigiada empresa de telecomunicacions LineElectronics S.A de C.V.
   
   Actualment treballo a l'empresa Arracas-Xarxes S.A de C.V, tenint sota la meva direcció i càrrec 452 col·laboradors.
   
   Tinc tres anys treballant en aquesta empresa ha aconseguit un avanç en la productivitat superior al 100%, a més d'implementar programes per als empleats tenint com a resultat una sèrie de millores i contractacions eficaces tirant a col·locar una adreça d'avantguarda.
   
   Actualment els meus ingressos salarials són de 27.000,00 pesos i la meva intenció és elevar els a 30 000.00 o 35 000.00 pesos.
   
   D'acord amb l'anterior esperó vostè per concretar una cita i ampliar la meva presentació i les aportacions que tinc aturades empresa.
   
   atentament,
   
   Roberto Villamelón Parets.
   Tel: 55-56-98-96-x5
   Mòbil: 044-55-62-X6-65-89
   Correu: betobillapar@correo.cr
   
   
   
   URL de l'article: http://www.ejemplode.com/11-escritos/119-ejemplo_de_carta_de_presentacion.html
   Nota completa: Carta de Presentació
   
   La carta d'oferta

   Concepte:

   Una Carta Oferta és un document pel qual l'empresa informa al candidat seleccionat en un procés de selecció de les condicions del seu futur lloc de treball.
   El seu objectiu és informar detalladament al candidat dels detalls de l'oferta de treball i del seu futur contracte de treball per permetre- avaluar-lo i , si està d'acord , acceptar- signant la Carta Oferte . Una vegada que se signa , l'empresa elabora el contracte definitiu per començar la relació laboral.
   
   
   
   Exemple:
   
   
   C/ XXX númeroXX
   tel: xxx xxx xxx 
   e-mail: xxx xxx                                                  C/ XXX númeroXX
                                                                     tel: xxx xxx xxx 
                                                                       e-mail: xxx xxx 
   
   
   
   
   Molt senyor nostre :
   Volem donar-li el tracte de preferència que vostè es mereix i ens avancem a la nova temporada oferint als nostres millors clients la novetat en cadires de luxe per a l'any 2016 .
   Volem presentar-li l'últim model de la TRON 6000 que a diferència de la TRON 5000 ve equip amb vibro massatge , eleva cames i accés a Internet sense cables. No necessita electricitat, s'auto s'alimenta mitjançant plaques solars i absorbint la calor corporal de les persones que la utilitzen , el que provoca la pèrdua de teixit adipós del client. Aquesta característica d'aprimament és la que millors crítiques ha obtingut davant les últimes dades estadístiques del mercat.
   Tenim tal seguretat en què li interessarà la nostra oferta que ens hem avançat al enviar-li un lot amb 20 cadires , que per cortesia, vénen amb un 35% de descompte. Li agraïm que ens comuniqui quan les rebi.
   El saluda amb afecte
   Vicente troneros
   Director comercial de Cadires La Australiana
   

   miércoles, 16 de marzo de 2016

   La carta de reclamació de mercaderis o comanda incompleta


   Concepte:
   S'anomena carta de reclamacions un document a través del qual un consumidor pot fer constr una queixa relativa a un bé o servei que ha adquirit. De forma més concreta , la carta de recla-macions oficial és aquella aprovada per una administració pública en un format determinat , imposant obligacions als establiments oberts al públic quant a la seva tinença i tramitació.
   


   EXEMPLE: ROMINASA S.A escriu a COMISION BARNA S.L, per comunicar que no han arribat alguns dels articles demanats, així doncs demana que els enviïn el més aviat possible. Data: 4 de juliol del 2014.

   La carta de d'enviament de la comanda

   Benvolguts senyors,

   Us comuniquem l'enviament del material sol·licitat en data XX del mes XX del 20XX.

   Els productes estaran a la vostra disposició en la data i el lloc indicats a la vostra carta de comada
   La carta d'anul·lació de la comanda

   Senyors,

   El dia XX  del mes XX , us vam enviar una carta en què us sol·licitàvem deterimants productes del catàleg de novetats d'aquesta temporada.

   La data de lliuramente va quedar establerta per el dia XX del mes XX i ja han passat dues semanes des d'aquesta data sense que haguem rebut les mercaderies, per qual cosa ens veiem obligats a anul·lar la comanda realitzada.

   Desconexiem el motiu pel qual no ens han servit les esmentades mercaderis en el termini sol·licitat, però el perjudici causta  ja no tè solució.

   Atentament, 
   La carta de modificació de la comanda

   Benvolguts senyors,

   Us escribim aquesta carta per comunicar-vs algunes modificació necessàries a les condicions de la comanda de la data XX del mes XX del 20 XX.

   - Data i lloc de pagament: al comptat al Banc de Sabadell
   - Termini de lliurament: 7 dies des de la carta de la comanda.
   - Lloc de lliurament: domicili del comprador

   La resta de condicions de la comanda, llibres i preuus, es mantenen sense cap modificació

   A l' espera de les vostres notícies, us saludem atentament.
   La carta de denegació de la comanda

   Senyors,

   Acusem rebut de la vostra comanda núm. XXX de la dfata xx del XXX, en què sol·licitàvem diversos articles del catàleg de novetats de la temporada.

   Lamentem haver-vos de comunicar la impossibilitat de servir.vos els articles sol·licitats en el termini indicat, ja que no disposem d'existencies dels models sol·licitats al magatzem. De tota manera, dá quí a 10 dies en rebrem més unitats del nostre prove¨¨¨¨¨¨Ïdors, de forma que aleshores sí que podríem atendre la vostra comanda.

   Quedem a l'espera de notícies vostres. Esperem que aquest contratemps no afecti les nostre relacio comercials us agrairíem que ens tinguesin en compte per futueres  compres.

   Atentament,
   La carta d'acceptació de la comanda

   Distinguits senyors,

   Ens plau haver rebut la vostra comanda del dia  XX del mes XX, amb la qual estem conformes en tot.

   Atendrem la comanda en un termini no superior a 7 dies i ub's la farem arribar  amb l'empresa  de tranport EL RAPIDO SL.

   Us agraïm la comfiança.
   La carta de comanda

   Senyors,

   Hem rebut el vostre catàleg amb les novetats d'aquesta temporada i ens adrecem a vostès per formalitzar una comada dels productes que es detallen a continuació:

   - productes a referècia RXP: 15 unitats
   - productes b referència RXQ: 35 unitat

   El preu i les condicions de pagament seran els indicats al catàleg. Els productes s'hauran de lliurar als notres magatzems del carrer del port,36, abans del dia X del mes X del 20XX.

   En cas que necessiteu algun aclariment, no dubteu a posar.vos en contacte amb nosaltes.

   Atentament,
   Cartes comercials 

   Concepte: 
   La carta comercial és la base d'un percentatge elevadíssim de les transaccions comercials. Òbviament, l'habilitat per escriure una bona carta és un requisit indispensable per tota aquella persona que tengui intenció d'entrar al món dels negocis o bé de treballar-hi.


   Tipus:
   Carta d'informes,Carta de comanda,Carta de reclamació i Informes personals.


   miércoles, 2 de marzo de 2016

   Tipus de descomptes

   Comercial:
   són els interessos cobrats per una entitat bancària pel descompte d'efectes comercials i per associació també es denomina descompte comercial al contracte de caràcter mercantil en virtut del qual es concedeix un crèdit per a disposar anticipadament del líquid de les vendes fetes a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials com són les lletres de canvi, pagarés, rebuts i certificacions.

   Pagamente immediat:
   Els descomptes per pagament immediat, també conguts com a descomptes en efecitus, tenen com a objectiu estimular els clients que realitzin el pagament dels seus deutes en un termini de temps acordat prèviuament.
   Ràpel:  
   Ràpel s'utlitza en comptabilitat, per desingnar un decompte comercial basat en haver assolit un determinat volum de comandes.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Regitre de comanda rebudes

   concepte:

   És habitual que, en moltes empreses, des del departament comercial, es porti un registre de comandes voluntari, amb la funció de controlar l'activitat comercial de l'empresa. 

   Expemple:

   El registre de comandes rebudes el sol portar l'empresa venedora, i se sol ajustar als formats següents: