calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

    La Nòmina

 • Concepte: La nòmina és el document que s'entrega mensualment a tots els treballadors en el que apareix el detall del salari que rep, juntament amb les deduccions que se li practiquen d'aquest salari, bé sigui per descompte obligatoris marcats per la legislació vigent, bé sigui per un altre tipus de descompte com anticipacions, o deduccions per assegurances de salut.

  • Parts d'una nòmina: 
  A.   Dades identificatives de l'empresa, direcció del centre de treball i codi compte cotització en el que està el treballador inclòs.
  B.   Dades bàsiques del treballador, tipus de contracte, categoria, antiguitat en l'empresa.
  C.   Període de liquidació al que correspon aquesta nòmina.
  D.   Detall de les percepcions salarials i extra salarials que componen la retribució bruta del treballador.
  E.   Detall de les deduccions que es practiquen al salari brut, ben marcades per la legislació vigent, bé per un altre tipus de deduccions que hagi que aplicar-li a la nòmina, com anticipacions o, embargaments en la nòmina.
  F.   Líquid a percebre, donat que la nòmina té consideració de document acreditatiu del pagament de salaris tancant els pagaments pendents al treballador per el període estipulat.
  G.   Detall de les bases de cotització de la nòmina, juntament amb el detall de les bases de l'IRPF.
  H.   Lloc d'emissió, firma i segell per l'empresa i treballador.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario