calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

Concepte i exemple :


  • Import Brut:
     És aquell preu al qual no se li ha deduït cap quantitat en concepte de descomptes, rebaixes..
                 Exemple: Si la factura és d’un import brut de 100 euros, afegirem 16 euros d’IVA i restarem 15 euros                   d’IRPF. Total net: 99 euros.

  • Import Net: És aquell que sorgeix de restar tots els descomptes, així com les aportacions, al preu de tarifa.
                Exemple: Si l'import brut es d'un import de 100 euros i tenim un descompte de 50€, l'import net serà                       50€ (descompte aplicat).
  • Quota d'IVA: Els estats membres fan aportacions al pressupost de la Unió per valor d'un percentatge uniforme sobre la base de l'Impost sobre el Valor Afegit.
           Exemple: Si el pa està al 4% i té un import net de 25€, la seva quota d'IVA serà d'1€.

  • Base Imposable: La base imposable de l'impost està constituïda per l'import total de la contraprestació satisfeta pels béns lliurats o pels serveis prestats. Per això, es pot afirmar que es correspon amb el preu final del producte.

               Exemple: Tenim un import brut de 100€ i li apliquem un descompte comercial de 20€ i li sumem les                 despeses d'embalatge per 30€, la base imposable serà de 110€.

No hay comentarios:

Publicar un comentario