calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

 La Nòmina (lll)


  • Base de cotització: És aquella quantitat sobre la qual s'aplica un percentatge denominat tipus de cotització que serà el que correspongui per determinar l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
  • Base de Cotització per Contingències Comunes (BCCC)Està constituïda per la suma dels conceptes salarials (Salari base, Plus Conveni i Antiguitat).
Exemple:        Salari Base           751,27                           Plus Conveni          150,25                            Antiguitat               90,15                                                      -------------                                                     991,67 euros
  • Base de Cotització per Contingències Professionals (BCCP): Està constituïda per els mateixos conceptes que la base per contingències comunes més les hores extres.
Exemple:        Salari Base        751,27                          Plus Conveni        150,25                          Antiguitat              90,15                         Hores Extres            100                                                    -------------                                               1091,67 euros
  • Base de Cotització d'Hores Extres (BCHE): Està constituïda per la quantitat total d'hores extres realitzades en el més de la liquidació
    · Base subjecte al import sobre rende de persones físiques L' imposta Sobre la Renda de les Persones Físiques és directe imposta de la ONU , personal ( té en compte les circumstàncies personales de Cada passiu subjecte ) i progressiu . Grava els rendiments redes obtinguts pels subjectes passius durant l' exercici , així com els guanys i Perdues Patrimonials.

No hay comentarios:

Publicar un comentario